Pris - navnet minnelund


I navnet minnelund er det engangsavgift kr. 5000,-. Dette gjelder alle navnede minnelunder i kommunen. Avgiften skal dekke reelle kostnader: gravens andel av minnesmerket, beplantning, vedlikehold og stell i 20 år.

Selve gravleggingen er gratis når avdøde hadde bopel i kommunen og er tilsvarende som for andre graver på gravplassen. Personer bosatt utenfor Ringsaker kommune betaler tillegg for urnenedsettelse og festeavgift etter vedtatte satser.

Gravplassforvaltningen bestiller navneplate til navnet minnelund etter bestilling fra familien.

Skjema fås hos gravplassforvaltningen eller Gravferdsbyrået.

Prisjustering per 01.01.2023 på navnet minnelund er vedtatt v/ Ringsaker kirkelige fellesråd og godkjent v/ Ringsaker kommune. 

Tilbake